دیتابیس

مرتب سازی (Sort) اطلاعات در SQL

بمنظور مرتب سازی به صورت نزولی و یا صعودی نتیجه  کوئریها (نه داده های جدول اصلی) از دستور Order By استفاده می شود. فراموش نکنید که اگر شرط نیز داشته باشید بایستی بعد از Where استفاده شو...

دیتابیس

کار با مقدار NULL در SQL

مقدار NULL به معنی هیچ و پوچ می باشد به عبارتی یک مقدار است و با صفر یا Blank برابر نیست. جهت دستری بایستی از IS NULL و یا NOT IS NULL استفاده کنیم     بمنظور ویرایش ف...

دیتابیس

اعمال شروط در T-SQL

جهت محدود کردن نمایش اطلاعات جداول که خود باعث ارائه اطلاعات دقیق تر به کاربر می شود بایستی از شروط استفاده کنیم که این مهم در زبان T-SQL به کمک Where انجام می شود. محدود کردن اطلاعات خود باعث افزایش...

دیتابیس

آشنایی با دستورات T-SQL

DQL(Data Query Language) این خاصیت دستورات پرس و جوی داده ها را برعهده دارد که تنها از یک دستور به نام Select تشکیل شده که بیشترین حجم کاری را برای یک کاربر که با SQL کار می کند را در برمی گیر...

دیتابیس

SQL چیست؟

Structured Query Language زبان پرس و جو ساخت یافته است و هدف اصلی آن دست یابی و کنترل داده ها است مفهوم SQL جزء استاندارهای ANSI است و در اغلب DBMS  ها مطرح دنیا مورد است...

دیتابیس

آشنایی با Schema در SQL Server

از نسخه 2005 به بعد امکان ایجاد Schema به وجود آمده که یک ظرف یا Container (دربرگیرنده) است جهت قرار گرفتن اشیاء داخل آن بمنظور پیاده سازی کنترلهای Security Schemaدر سيستم پايگاه داد...