اندیکاتور شناسایی نوع کندل ژاپنی در متاتریدر

اندیکاتور شناسایی نوع کندل ژاپنی در متاتریدر

شناسایی کندل ها یکی از راهکارهای ساده و در عین حال بسیار کاربردی در معامات بورسی است. جدایی از اینکه شناسایی کندل ها به صورت چشمی کار بسیار سختی در بدو ورود به دنیای ترید میباشد. به همین دلیل تصم...

نرم افزار حسابداری TinyAcc

نرم افزار حسابداری TinyAcc

نرم افزار حسابداری TinyAcc https://affstat.adro.co/click/9dc46fd8-fba5-4836-8e8c-56d94c59f115 https://affstat.adro.co/click/0d5452a0-c844-4b93-b4bf-c8a32c54e553 https://affstat.adro.co/click/...