نرم افزار حسابداری TinyAcc

نرم افزار حسابداری TinyAcc

https://affstat.adro.co/click/9dc46fd8-fba5-4836-8e8c-56d94c59f115

https://affstat.adro.co/click/0d5452a0-c844-4b93-b4bf-c8a32c54e553

https://affstat.adro.co/click/2a704aa9-ef53-4d76-9c9e-1e5144389b1b

https://affstat.adro.co/click/2f809ef5-89da-4bdc-a471-cbd97012f6a6

https://affstat.adro.co/click/0f6d7c35-0131-49bc-9c45-014c3f064766

https://affstat.adro.co/click/bd2d9b4e-1017-435e-9038-2a9b9e987abd

https://affstat.adro.co/click/d3496eae-1653-44a4-989a-bc9a46ea36ff

https://affstat.adro.co/click/36cee96c-7b4d-4254-a1e0-a100b494e16e

https://affstat.adro.co/click/0c3a363d-ca3b-4d98-b924-13506287421e

https://affstat.adro.co/click/c1ce5f9a-8586-4843-a690-babc39a5e465

https://affstat.adro.co/click/c6efe3c1-3567-4325-89a8-254e3b1455dd

https://affstat.adro.co/click/dd192f4b-d294-4f55-bd77-acb26c338da5

https://affstat.adro.co/click/1cd2d979-3668-428f-8ede-96576850fb5d

https://affstat.adro.co/click/654f4b44-1a1b-43cf-b780-294b3ee41d63

https://affstat.adro.co/click/bfc9544d-58fa-4ced-8d7f-a3b6602f0665

https://affstat.adro.co/click/998862cf-6e44-470c-a2ac-17f221b0229a

https://affstat.adro.co/click/15ca8eca-247e-4061-a4dd-a9d28c34866f

https://affstat.adro.co/click/41a0d5cf-9266-459a-8e81-d1082ab44f37

https://affstat.adro.co/click/3a35f817-6527-4d2f-994a-7c68345b308e

https://affstat.adro.co/click/ae6c2e0a-092b-4559-a5a0-676dfa4d4131

https://affstat.adro.co/click/b05ee688-f2f0-4a5b-91ea-a971b6a48771

https://affstat.adro.co/click/ea3af6d4-a3d7-444f-9218-6101476e8747

https://affstat.adro.co/click/8ef09763-f7cf-420c-87dd-73d4878d6d2f

https://affstat.adro.co/click/6ab92996-d9b5-4da4-a1c3-0f841b459b06

https://affstat.adro.co/click/11c84bb7-2aa9-46ea-b7fa-ac4ba8b8e481

https://affstat.adro.co/click/2f0fdc1f-63bf-4ace-9f8c-33a20c0b623d

https://affstat.adro.co/click/e4e19c63-3fd1-4504-a7f6-b9c09c669583

https://affstat.adro.co/click/e4e19c63-3fd1-4504-a7f6-b9c09c669583

 

 

https://affstat.adro.co/click/6051c712-9642-40c5-a004-5ab94bb7f6a5

https://affstat.adro.co/click/3393ccee-46ee-43f5-a7ed-76b3121e8548

https://affstat.adro.co/click/7d601484-b76b-4d93-b1ee-b76a4b30866a

https://affstat.adro.co/click/b8157dc3-8db6-4291-a17d-e91d256c2bbc

https://affstat.adro.co/click/9d04fa89-b1bb-43c0-b644-5e5803ee2003

https://affstat.adro.co/click/f3b7ee68-60a3-4835-9656-dcfeb3dfef3d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویژگی‌ها

عدم نیاز به نصب و قابل حمل

حجم بسیار اندک

توانایی کار در محیط شبکه

کاربری ساده، امکانات فرآوان، هسته‌ای مستحکم

 

 

امکانات

معرفی سرفصل‌های حسابداری

حساب گروه

حساب کل

حساب معین

گروه تفصیلی و جزء

حساب تفصیلی

حساب جزء

اسناد حسابداری

ثبت و ویرایش اسناد

دریافت اطلاعات سایر اسناد در هنگام صدور سند

کپی اسناد

ادغام اسناد

تایید اسناد

گزارشات متنوع

گزارش اسناد حسابداری

دفاتر حسابداری

روزنامه، کل، معین، تفصیلی، جزء، تفصیلی ادغامی، جزء ادغامی 

دفاتر قانونی: روزنامه، کل جهت دفتر نویسی

گزارش تراز آزمایشی

سه، چهار، شش و هشت ستونی

کل، معین، تفصیلی، جزء، تفصیلی ادغامی، جزء ادغامی 

مرور گردش حساب‌ها

کل به معین

معین به تفصیلی

گروه تفصیلی به تفصیلی

تفصیلی به جزء

جزء به تفصیلی

Export

 

 

عملیات سال مالی

بستن حساب‌های موقت

بستن حساب‌های دائم و سند اختتامیه

افتتاح سال مالی و سند افتتاحیه

جستجو پیشرفته

دیدگاه‌ها و پرسش‌ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه برای این موضوع ثبت نشده است